Прекрасна рапица във Вълчедръм - опити и производствени посеви

По традиция през април Лидер Консултинг  стартира своята програма ПОКРИВНИ КУЛТУРИ - междинни култури, зелена покривка, зелено торене, трайно затревяване за трайни насаждения и всичко за вашите ЕКОСХЕМИ и задължителни добри практики и стандарти.