Тревни смески за сенокосно - пасищно използване и противоерозионна защита
• сухоустойчива смеска
Gruenlandprofi KB
Gruenlandprofi KB – доказано сухоустойчива смеска за засушлив и суров климат. Основният компонент ежова главица се отличава с добра зимоустойчивост и силна конкурентноспособност, което е предпоставка за добра добивност на тази смеска.
 
Състав
ливадна метлица 24%  
тимотейка 12%  
английски райграс 18%  
червена детелина 4%  
ежова главица 27%  
бяла детелина 7%  
ливадна власатка 8%  
Сеитба
Срок на сеитба от началото на април до края на август  
Сеитбена норма 2-3 кг/дка