ЗА ВСЯКА ПОЧВА И ЗА ВСЯКА ТЕХНОЛОГИЯ

КАКВО НИ ДАВАТ И ЗАЩО СИ ЗАСЛУЖАВАТ МАЛКИТЕ „НЕУДОБСТВА“

 

 

1.Основни ползи

•биологично разнообразие

•многопластов сеитбооборот

•потискане на плевелите

•увеличаване органичната маса

•стабилизиране на хумусния баланс

•косвено влияние върху почвената реакция

•стимулира полезната почвена фауна

•мобилизира хранителни вещества

•„консервира“ хранителните вещества

•повишава почвеното плодородие

•подобрява почвената влагоемкост

•подобрява почвената структура

•оптимизира системата от пори и аерацията

•предпазва от ерозия

•предпазва от уплътняване на почвата

•предпазва от измиване на хранителни вещества

•съхранява естествените процеси в почвата

•биологична борба с болести и нематоди

 

2.Основни характеристики на междинните култури


•бързорастящи широколистни

•с лесно разградима биомаса

•с тясно съотношение C:N

•да образуват коренова система с голяма маса и обем

•азотфиксиращи легуминозни

•конкурентоспособни кръстоцветни

•невзискателни неутрални растения

•сухоустойчиви за южни региони

•осигуряващи сцепление житни при нужда

•избор най-вече според сеитбооборота

 

3.Основни видове


•бял синап и други видове синап

•фуражна ряпа, мелиоративни репи

•елда

•фацелия

•дребносеменни бобови – детелини, звездан и много др.

•едросеменни бобови – грах, фий, лупина и много др.

•пясъчен овес, някои житни треви и растения

•всички отговарящи на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота

•световната и европейска практика е много богата, българският списък е силно ограничен

 

 

4.Основни правила за избор


•да прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури

•кореновите системи да ползват различни пластове

•според технологията: зимуващи или мръзнещи

•според почвата: да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление

•за тежки или за леки почви

•за влажни или сухи условия


5.Основни предимства на смеските


•биологично разнообразие на полето

•не намножава болести и неприятели в праг на вредност

•разрохква почвата на различни дълбочини•съставните и видове черпят хранителни вещества от различни почвени пластове

•няма едностранчиво теглене на хранителни вещества•взаимна защита и компенсация на видовете

•при нормални условия смеските винаги са за предпочитане; чисти култури се ползват например като начален похват за разбиване на много упорити почвени уплътнения и др.

 

6.Основни агротехнически правила


•сроковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида

•да се сеят плитко в подравнена почва

•независимо от технологията – след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение

•да се управлява посева – според срока, вида и целта

•дали да се допусне цъфтеж – в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите

•според това дали е за ЕНП – със или без растителна защита и подхранване

•основното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота

•ако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура

•бобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески

•мулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване

•избягва се дълбокото размесване/ заораване на свежа зелена маса с почвата•след отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка

•ако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

 

 

7.Основни рискове и неблагополучия


•директните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури)

•непоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура

•нападение на чисти култури от вредители – може да се наложи РЗ, но за ЕНП не е допустимо
•при неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка – фузариум...

•при мека зима да не измръзнат – налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати

•недоразвитите растения не измръзват пълноценно

•зимуващи междинни култури може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет – зависи и от състава

•поникване в основната култура на издънки или семена – това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди

•ако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече и просъхне

 

 

ПОДСЯВКА НА ПОКРИВНИ КУЛТУРИ В ОСНОВНАТА КУЛТУРА

 

•запазват почвата от плевели и изпарение•основно правило е да не конкурират основната култура

•в зимни култури – мръзнещи видове с умерен растеж – отмират и оставят органика за основната култура или стопиране с хербицид, който не вреди на основната култура

•не всички бобови са подходящи за подсявки в зимни култури

•сеитбата трябва да е достатъчно ранна, за да се образуват изобщо азотфиксиращи грудки

•в пролетни култури – предпазват междуредията, азотфиксиращите могат да подпомогнат азотния баланс за културата

•растения, които остават до зима след реколтиране на основната култура, полетата не са оголени, след това измръзват и оставят органика за следващата, ако е пролетна или не конкурират новата сеитба, ако е есенна

•не е доказано еднозначно агрономическото и икономическото предимство на подсявки, всеки случай е специфичен и подлежи на индивидуална преценка !

 

МЕЖДИННИ КУЛТУРИ ПРЕДИ ЗИМНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ

 

•темата се отнася за сеитба на междинни култури след жътва на рапица, бобови или зимна житна култура с къса вегетация, преди основна култура рапица или зимна житна култура

•по правило за добро гарниране на такава покривка в България валежите са недостатъчни и температурите прекалено високи

•има отделни години с подходящи условия; подходящ подход за поливни площи•успех може да имат в по-голям времеви прозорец, т.е. преди сеитба на зимна житна култура; преди рапица времето е много кратко

•след ранна жътва да се сее незабавно

•предпочитат се дребносеменни, сухоустойчиви култури с бърз начален растеж

•да бъдат различни от следващата култура

•да не създават проблеми, да може предвидимо да се унищожат с хербициди или да отмират при сравнително слабо застудяване

•и тук преди сеитбата да не се подценява прекъсването на капилярното изпарение чрез плитко насичане на почвената повърхност, така ще се запази влага за поникване на семената

              За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

Ползването на междинни култури е добър избор за всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

 

 

С пожелания за успех в надграждането на технологиите и с готовност да отговорим на Вашите въпроси според нашите познания:

инж.-агр. Евелина Маринова 31.03.2019

И тазгодишното участие на Лидер Консултинг със ЗААТБАУ ЛИНЦ на Агра премина при голям интерес от български и чуждестранни клиенти от съседни страни

 

 

 

 

Селекцията и производството на царевица на австрийската компания SAATBAU LINZ бележи огромни скокове през последните години

В България марката се изпитва, представляваи разпространява от Лидер Консултинг ЕООД

Най-модерната фабрика за производство на царевични семена в Европа се намира в Гайнберг – Австрия. Десетки български земеделци имаха възможност да посетят завода и да се уверят в техническите му възможности, контрол на качеството и огромен капацитет.

Фирма SAATBAU LINZ създава, произвежда и поддържа много разнообразно и широко портфолио царевични хибриди за всички региони на Европа и за много направления за ползване. В края на август 2018 година българска група бе поканена и на международен открит ден на царевицата край селекционната станция Шьонеринг, където бяха показани различните селекционни модели и генотипове царевица, както и целия процес от началото на селекцията до готовия продукт на пале.

„Добри семена – добра жътвае мотото на SAATBA LINZ, това е тяхното верую и основополагащ принцип за развитие на земеделието.

В България австрийската компания е най-известна с житните си сортове, както и с междинни и бобови култури. Но през последните 2 години царевицата се очертава като изключително успешен сегмент в портфолиото, което Лидер Консултинг с помощта на колегите си от Австрия успява да подбере и районира на българския пазар.

Когато климатичните условия са непредсказуеми, когато очакваме суша, а се излива дъжд, когато прогнозата е добра в цялата страна, а няколко района са отцепени като със стена от останалия климат в страната и засушаването е ежегодно, тогава търсим едно основно качество: СТАБИЛНОСТ! Разбира се от години говорим за гъвкавост на хибридите, за висок добивен потенциал, за устойчивост на ранни студове, на суша и високи температури, толерантни на болести и т.н., но климатът се променя в глобален мащаб, а това го прави по-непредсказуем, затова стабилността на добива има все по-голямо значение в селекцията и дава по-голяма сигурност на земеделските стопани при нестабилни агрометеорологични условия.

Специално царевицата сама по себе си е доста нестабилно растение, влияещо се силно от външните фактори - валежи и температура. Но с напредване на генетиката и правилния подбор, вече можем да посочим хибриди, които ще останат трайно на нашите полета.

ПЕРАЦИНО – ФАО 350 – една застраховка за суша, голям борец със стреса, изключително здрав хибрид с много висока толерантност на фузариум – добре е да се знае за монокултурни и безоранни технологии.

ИЛЮСТРАДО – ФАО 370 – всяка инвестиция се отплаща, високите технологии го обичат, но и по-бедните не го плашат. Конкурира се само с най-добрите от неговата и дори по-късни групи на зрелост.

АГРОКИНГ – ФАО 490 – безграничен потенциал както за зърно, така и за биомаса. Един от еталоните по добив на биомаса и биогаз, но тъй като в България не се е удала още възможност за такива замервания, добивите му на зърно са тези, които вървят преди името му. За поливни условия, край реки, на дълбоки почви – там ще се разгърне пълноценно за зърно. Като биомаса няма да ви подведе където и да сте.

Това са хитовете на пролет 2019, но нека обърнем внимание и на други два хибрида, които се наложиха още с появата си през 2016 г. като подходящи за Южна България, за сухи райони и за по-високи места – АРДЕНО – ФАО 320 и АРВЕДО – ФАО 350.

А тазгодишната рекламна кампания на Лидер Консултинг премина под знака на емблематичната царевица ДАНУБИО – ФАО 270. Това е царевица със стъкловидно зърно, флинт-тип, със специално предназначение и фирма ИЗИ ТАНК ПЛЕВЕН ЕООД прави от нея най-доброто: висококачествен царевичен грис за износ със запазената марка ГРИСКО. Точно това съдържаха и брандираните пликчета за всички участници в семинарите на Лидер Консултинг тази зима – оригинално, практично, здравословно и вкусно.

Оттук нататък ше чуваме и други нови предложения от SAATBAU LINZ, поднесени в България от Лидер Консултинг и със сигурност всички те ще бъдат на много високо ниво.

Агрономически консултации от Лидер Консултинг ЕООДи богата гамаПродукти от SAATBAU LINZ – комбинация за успешно земеделие!Дали само поради сушата, а може би и поради неразградени заради сушата хербицидни остатъчни количества, наслагването на негативи от минимални или лоши обработки, дали поради други влияния - тази есен в някои райони на страната развитието на зимните житни култури е в бедствено положение. През първата десетдневка на февруари картинката започна да се променя рязко в положителен смисъл – започнаха да излизат листа над земята, започнаха да братят някои все пак успели да поникнат посеви и земеделците отдъхнаха малко и с повече оптимизъм посрещат пролетта. Но нека не се самозалъгваме. Зимните житни култури трябва да преминат през стадий на яровизация за да формират нормални генеративни заложби. Поникващи през пролетта в условия на меки температури, те вече са със силно намален добивен потенциал. Ще има и непоникнали полета, които трябва да се пресяват и тук идва въпросът – с какво. Изборът основно е между слънчоглед и царевица, но все по-голямо търсене се очертава на зърнено житни със слята повърхност като пролетен ечемик, овес и пролетна пшеница. Въпреки че пролетните ечемик и пшеница са с по-нисък потенциал от зимните форми, все пак те са една възможност за поддържане на нормален сеитбооборот ако се наложи. Овесът дори е една прекрасна култура, доста подценявана поради по-малкото и пазарно значение.

 

Какво трябва да знаем в технологичен аспект за пролетните житни? Има няколко правила, които е добре да се спазват, за да се увеличат шансовете за успех.


1. Сеитбата трябва да се извърши колкото се може по-рано – при първа възможност за влизане в полетата през февруари. След средата на март вече всяко закъснение е редуциращо добива.


2. Дълбочината на сеитба според почвата да се движи между 2 и 4 см. Стремим се към оптимално почвено легло, без замазване в кално време и уплътняване на почвата, но и без неравномерни буци или дълбоко разрохкване без улягане, което ще компрометира равномерното поникване на посева.


3. Торене – препоръчва се 50% от азота да се подаде предсеитбено. Останалите 50% се подхранват или наведнъж в края на братене или ако имаме по-влажна прогноза и район на отглеждане - 30% в края на братене и 20% в края на вретенене до начало на флагов лист. Ако се ползват обаче стабилизирани форми азотни торове или ретардантни, тогава 75% от торовата норма трябва да се даде предсеитбено, а 25% по време на нарастване на стъблото да бъдат задължително в бързодостъпна формула. Тук има разбира се нюанси – дали пшеницата е високопротеинова, дали ечемика е фуражен или пивоварен – нормите, дозите и сроковете варират. При овеса традиционно цялата норма на торене се внася предсеитбено.
Абсолютните стойности активни вещества нека не се сравняват с тези за зимните житни. Все пак има значение какъв добив се очаква и на тази база се инвестира в хранителни торове. Тук ще отворя една скоба – добре преценете добивния потенциал и на зимните си посеви, кога са поникнали, бяха ли братили преди зимата, добре ли са гарнирани – няма как високата торова норма да компенсира неблагополучията на голото едва никнещо поле. Торовите норми винаги са производни на очаквания добив, плануван реалистично на база състоянието на посевите и прогнозите за развитие.
Важно е да се осигурят в ранна фаза достатъчно магнезий и сяра. Бор и мед може да се подават от ранна до по-късна фаза. Разбира се необходимостта от фосфор и калий не е по-малка, но се предполага,
че е правено запасяващо есенно торене поне с фосфора, а калият може да се внесе и листно ако няма достъпна форма.


4. Растителна защита


а/ относно борбата с плевелите да се има предвид, че поради бързо преминаване на фазите на развитие пролетните житни по-добре се конкурират с плевелите отколкото зимните житни, но от друга страна плевелите в тези посеви излизат по-късно, затова хербицидната борба трябва да бъде изведена след наблюдение и обмисляне. Добре би било до края на братене (разбира се почваме не по-рано от 3-ти лист) да внесем хербицидите за борба с широклистни плевели. След фаза братене задължително да се следи регистрацията на препарата, осве това има покачване на температурите, понякога съпроводено със засушаване и причиняването на хербициден стрес е опасно. Поради всички гореизброени прични в пролетни житни успешно се работи с по-ниски дози от регистрираните хербициди. Една грешка, която се прави и при зимните житни – борбата с житните плевели в житни култури се слага под един знаменател, а техните разновидности никнат в много различен диапазон от време. Доста късно излиза дивият овес и расте със светкавична скорост, затова нека се придържаме към правилата на обследване на полетата и третиране при нужда и във фаза.


б/ пролетните житни са подложени на по-малък инфекциозен натиск от гъбни болести поради срока на сеитба и условията на вегетацията. Внасянето на препарати се извършва винаги при нужда, а профилактично смисъл има вече при нарастване на стъблото, не преди това. По време на изкласяване се води борбата с фузариума и късни инфекции. Растежни регулатори при пролетни житни не се прилагат.
в/ инсектицидите по правило се ползват целенасочено, след обследване на праг на икономическа вредност, следим за обичайните неприятели – дървеници, пиявици, житари, листни въшки и пр.


Как да изберем коя зърнена култура е подходяща за нас?


Разбира се първо всички мислят за пазарната и стойност и търсенето и. Тук на първо място е пшеницата, следвана от ечемика и накрая е овесът. Като икономическа рентабилност обаче, която се формира от елементите на добив, цена и разход, овесът може да стигне и 200% рентабилност. Друг е въпросът, че търсенето му е по-ограничено. НО: В последните години след неуморен наш труд по прилагането на междинните култури, успяхме да намерим вариант за по-малко вредящо на почвата спазване на българския списък и приучихме българските земеделци поне да ползват овеса като житен компонент в смеската с междинни култури, вместо пшеница. Така търсенето на овес в страната рязко се увеличи.
Златната среда и удачен вариант е пролетният ечемик – задоволителен за обстоятелствата добив, умерен разход, бърза реализация и хубава цена. При пшеницата добивът не винаги е задоволителен, нуждите от храна и растителна защита са по-високи, оттам и себестойността. Затова ние от Лидер Консултинг препръчваме ако ще е пролетна пшеница, за Южна България да се избере твърдата, а за Северна България – протеинова, тъй като добивът ще се компенсира от по-добрата цена.
От друга страна важен е регионът в който работим – на много слаби почви или на по-кисели почви единствено възможно решение с благополучен изход е овесът. Пшеницата е за дълбоки плодородни почви. На места с по-голяма надморска височина е по-добре да предпочетем ечемик пред пшеница.

Какво предлагаме да изберете за пролетната кампания


1. ДВУРЕДОВ ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - със стабилни, високи добиви, едро зърно, високо хектолитрово тегло и много добра устойчивост на мрежести петна и ринхоспориоза. Невисоки стъбла, устойчиви на полягане, средноранна зрялост.


2. ПРОЛЕТЕН ОВЕС - с изключително високо хектолитрово тегло, с много високо качество на зърното, минимален дял на плевите. Гъвкав по отношение на условия, полезен за почвата и търсен от хранителната индустрия на цяла Европа.


3. ПРОЛЕТНА ТВЪРДА ПШЕНИЦА  – ниска, ранозряла, здрава, изпълняваща необходимите параметри за качество. Стабилността на високото падащо число е едно допълнително подсигуряване на качествените параметри.


4. ПРОЛЕТНА МЕКА ПШЕНИЦА – средноранна протеинова пшеница с много добри показатели, висок хектолитър и добро здраве. Преходните зимно-пролетни форми гарантират едно по-многостранно ползване на сорта – както за пролетна, така и за късна есенна сеитба.


Още няколко напътствия за пролетната кампания


Бобови/ протеинови култури


През 2018 година в страната рязко скочиха площите с нахут. Годината обаче беше провал за бобовите култури поради стеклите се агрометеорологични условия. Нахут, грах, леща и др. не дадоха очакваните или по-точно мечтаните добиви. За капак - продукция няма, но и пазар няма. Разбира се, тази година всички опарили се зачеркнаха бобовите. Забравиха за техните ползи за почва, за сееитбооборот....Нека спазваме една умереност и плануваме РАЗУМНО И ДЪЛГОСРОЧНО сеитбоборотите си. Нахут нека да гледат тези стопани, които от години се бяха специализирали в тази култура. Но полският грах за зърно през годините 2015-2017 доказа, че е подходящ за всяко стопанство. И малки и големи земеделски производители успяха да реализират отлични добиви високопротеиново зърно от жълтосеменните грахове тип афила. При всяка култура на 4-5 години веднъж, че при някои и дваж, има стекли се неблагополучия. Това не значи, че ще ги отпишем всички от сеитбения си план. И какво ще сеем. Чия? Киноа?...


Междинни култури


Сега е момента да преценим по-нататъшната си стратегия в полетата с междинни култури. Те не може да останат до сеитба на основната култура без плитка повърхностна обработка с цел прекъсване на капилярното изпарение и предотвратяване на просъхването и спичане на почвата. Ако някъде има неизмръзнали посеви, трябва да се реши според видовия състав как да се ускори угниването на растителната маса.
Неусетно ще дойде и времето за очертаване на ЕНП. Обмислете и се консултирайте за вариантите с междинни култури , които да планувате – на кои площи, какви технологии ще прилагате, кои растителни видове са подходящи и т.н. Пролетта е на прага ни и ние трябва да сме готови за нея.

 

Агрономически консултации от Лидер Консултинг ЕООД и богата гама
продукти от SAATBAU LINZ – комбинация за успешно земеделие.