Почва от пясък и глина, почти без хумус, наклонен терен. Агрономите се борят за повишаване на органичния състав и подобравяне на структурата, което няма да стане в един ход. Засега обаче, видимо ерозията е сведена до минимум.

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ НАПОМНЯ:

ВРЕМЕТО ЗА ЗАСЯВАНЕ НА МЕЖДИННИТЕ КУЛТУРИ ДОЙДЕ

След жътва на зърнено–житните и други зимни или ранни пролетни култури, вместо да оставяме земята да изпарява неефективно до пролетта и да намножава плевелна растителност, да ерозира и се разпрашава, ние можем да вмъкнем в сеитбооборота независимо от технологиите, които прилагаме, голям набор покривни култури.

Към създаване на изкуствени ливади и пасища чрез засяване на подходящи треви или тревни смески се прибягва, когато се цели основно подобряване на нископродуктивните естествени ливади и пасища, създаване на тревни полета във фуражните и специализираните полски сеитбообръщения, затревяване на пустеещи земи и рекултивация на площи, използвани за индустриални цели.