Към създаване на изкуствени ливади и пасища чрез засяване на подходящи треви или тревни смески се прибягва, когато се цели основно подобряване на нископродуктивните естествени ливади и пасища, създаване на тревни полета във фуражните и специализираните полски сеитбообръщения, затревяване на пустеещи земи и рекултивация на площи, използвани за индустриални цели.

Грижите за пролетната рапица не се отличават от тези за зимната маслодайна рапица, но в случая развитието протича за кратък период от време, което е лимитиращо за добивния потенциал и генеративните заложби се формират при доста високи температути, така че сеитбата трябва да е навременна, наблюденията трябва да са чести и да се води ефективна борба с неприятелите.