В разгара на жътвената кампания събираме златно зърно, много слънце и добри резултати и мислим за следващата стопанска година, която започва с излизането на комбайна от блока и влизането на следващите машини по избраната от вас технология.

Няма да пропусна да напомня, че голямо значение има прекъсването на капилярното изпаряване на стърнищата, което се извършва ВЕДНАГА след жътва с плитки обработки – брани, грапи,„клечки“, каквoто там сте си избрали – почвата има значение за избора.

Разбира се вече сте нагласили сеитбооборота и остава да изберете сортовия състав (а, да не забравите и междинната култура!). Аз съм привърженик на поддържане на сравнително постоянно равновесие на културите в сеитбообръщението, без крайни уклони като долу слънчогледа или всичко за нахута. Така се предпазваме от агрономически и икономически сривове. Рапицата също не бива да бъде низвергната заради моментни неудачи, а просто да се потърси и технологичната причина, освен агрометеорологична. Растежните регулатори не винаги са добро решение. Вегетационните хербициди също. Мноооого рапици съм изгледала и отгледала, така че - вервайте ми! (Е.М.)

Повече ще говорим на полето. Очакваме Вашия интерес и нови срещи. Успех!

ЗА ВСЯКА ПОЧВА И ЗА ВСЯКА ТЕХНОЛОГИЯ

КАКВО НИ ДАВАТ И ЗАЩО СИ ЗАСЛУЖАВАТ МАЛКИТЕ „НЕУДОБСТВА“

 

 

1.Основни ползи

•биологично разнообразие

•многопластов сеитбооборот

•потискане на плевелите

•увеличаване органичната маса

•стабилизиране на хумусния баланс

•косвено влияние върху почвената реакция

•стимулира полезната почвена фауна

•мобилизира хранителни вещества

•„консервира“ хранителните вещества

•повишава почвеното плодородие

•подобрява почвената влагоемкост

•подобрява почвената структура

•оптимизира системата от пори и аерацията

•предпазва от ерозия

•предпазва от уплътняване на почвата

•предпазва от измиване на хранителни вещества

•съхранява естествените процеси в почвата

•биологична борба с болести и нематоди

 

2.Основни характеристики на междинните култури


•бързорастящи широколистни

•с лесно разградима биомаса

•с тясно съотношение C:N

•да образуват коренова система с голяма маса и обем

•азотфиксиращи легуминозни

•конкурентоспособни кръстоцветни

•невзискателни неутрални растения

•сухоустойчиви за южни региони

•осигуряващи сцепление житни при нужда

•избор най-вече според сеитбооборота

 

3.Основни видове


•бял синап и други видове синап

•фуражна ряпа, мелиоративни репи

•елда

•фацелия

•дребносеменни бобови – детелини, звездан и много др.

•едросеменни бобови – грах, фий, лупина и много др.

•пясъчен овес, някои житни треви и растения

•всички отговарящи на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота

•световната и европейска практика е много богата, българският списък е силно ограничен

 

 

4.Основни правила за избор


•да прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури

•кореновите системи да ползват различни пластове

•според технологията: зимуващи или мръзнещи

•според почвата: да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление

•за тежки или за леки почви

•за влажни или сухи условия


5.Основни предимства на смеските


•биологично разнообразие на полето

•не намножава болести и неприятели в праг на вредност

•разрохква почвата на различни дълбочини•съставните и видове черпят хранителни вещества от различни почвени пластове

•няма едностранчиво теглене на хранителни вещества•взаимна защита и компенсация на видовете

•при нормални условия смеските винаги са за предпочитане; чисти култури се ползват например като начален похват за разбиване на много упорити почвени уплътнения и др.

 

6.Основни агротехнически правила


•сроковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида

•да се сеят плитко в подравнена почва

•независимо от технологията – след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение

•да се управлява посева – според срока, вида и целта

•дали да се допусне цъфтеж – в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите

•според това дали е за ЕНП – със или без растителна защита и подхранване

•основното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота

•ако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура

•бобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески

•мулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване

•избягва се дълбокото размесване/ заораване на свежа зелена маса с почвата•след отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка

•ако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

 

 

7.Основни рискове и неблагополучия


•директните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури)

•непоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура

•нападение на чисти култури от вредители – може да се наложи РЗ, но за ЕНП не е допустимо
•при неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка – фузариум...

•при мека зима да не измръзнат – налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати

•недоразвитите растения не измръзват пълноценно

•зимуващи междинни култури може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет – зависи и от състава

•поникване в основната култура на издънки или семена – това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди

•ако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече и просъхне

 

 

ПОДСЯВКА НА ПОКРИВНИ КУЛТУРИ В ОСНОВНАТА КУЛТУРА

 

•запазват почвата от плевели и изпарение•основно правило е да не конкурират основната култура

•в зимни култури – мръзнещи видове с умерен растеж – отмират и оставят органика за основната култура или стопиране с хербицид, който не вреди на основната култура

•не всички бобови са подходящи за подсявки в зимни култури

•сеитбата трябва да е достатъчно ранна, за да се образуват изобщо азотфиксиращи грудки

•в пролетни култури – предпазват междуредията, азотфиксиращите могат да подпомогнат азотния баланс за културата

•растения, които остават до зима след реколтиране на основната култура, полетата не са оголени, след това измръзват и оставят органика за следващата, ако е пролетна или не конкурират новата сеитба, ако е есенна

•не е доказано еднозначно агрономическото и икономическото предимство на подсявки, всеки случай е специфичен и подлежи на индивидуална преценка !

 

МЕЖДИННИ КУЛТУРИ ПРЕДИ ЗИМНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ

 

•темата се отнася за сеитба на междинни култури след жътва на рапица, бобови или зимна житна култура с къса вегетация, преди основна култура рапица или зимна житна култура

•по правило за добро гарниране на такава покривка в България валежите са недостатъчни и температурите прекалено високи

•има отделни години с подходящи условия; подходящ подход за поливни площи•успех може да имат в по-голям времеви прозорец, т.е. преди сеитба на зимна житна култура; преди рапица времето е много кратко

•след ранна жътва да се сее незабавно

•предпочитат се дребносеменни, сухоустойчиви култури с бърз начален растеж

•да бъдат различни от следващата култура

•да не създават проблеми, да може предвидимо да се унищожат с хербициди или да отмират при сравнително слабо застудяване

•и тук преди сеитбата да не се подценява прекъсването на капилярното изпарение чрез плитко насичане на почвената повърхност, така ще се запази влага за поникване на семената

              За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

Ползването на междинни култури е добър избор за всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

 

 

С пожелания за успех в надграждането на технологиите и с готовност да отговорим на Вашите въпроси според нашите познания:

инж.-агр. Евелина Маринова 31.03.2019

 

Селекцията и производството на царевица на австрийската компания SAATBAU LINZ бележи огромни скокове през последните години

В България марката се изпитва, представляваи разпространява от Лидер Консултинг ЕООД

Най-модерната фабрика за производство на царевични семена в Европа се намира в Гайнберг – Австрия. Десетки български земеделци имаха възможност да посетят завода и да се уверят в техническите му възможности, контрол на качеството и огромен капацитет.

Фирма SAATBAU LINZ създава, произвежда и поддържа много разнообразно и широко портфолио царевични хибриди за всички региони на Европа и за много направления за ползване. В края на август 2018 година българска група бе поканена и на международен открит ден на царевицата край селекционната станция Шьонеринг, където бяха показани различните селекционни модели и генотипове царевица, както и целия процес от началото на селекцията до готовия продукт на пале.

„Добри семена – добра жътвае мотото на SAATBA LINZ, това е тяхното верую и основополагащ принцип за развитие на земеделието.

В България австрийската компания е най-известна с житните си сортове, както и с междинни и бобови култури. Но през последните 2 години царевицата се очертава като изключително успешен сегмент в портфолиото, което Лидер Консултинг с помощта на колегите си от Австрия успява да подбере и районира на българския пазар.

Когато климатичните условия са непредсказуеми, когато очакваме суша, а се излива дъжд, когато прогнозата е добра в цялата страна, а няколко района са отцепени като със стена от останалия климат в страната и засушаването е ежегодно, тогава търсим едно основно качество: СТАБИЛНОСТ! Разбира се от години говорим за гъвкавост на хибридите, за висок добивен потенциал, за устойчивост на ранни студове, на суша и високи температури, толерантни на болести и т.н., но климатът се променя в глобален мащаб, а това го прави по-непредсказуем, затова стабилността на добива има все по-голямо значение в селекцията и дава по-голяма сигурност на земеделските стопани при нестабилни агрометеорологични условия.

Специално царевицата сама по себе си е доста нестабилно растение, влияещо се силно от външните фактори - валежи и температура. Но с напредване на генетиката и правилния подбор, вече можем да посочим хибриди, които ще останат трайно на нашите полета.

ПЕРАЦИНО – ФАО 350 – една застраховка за суша, голям борец със стреса, изключително здрав хибрид с много висока толерантност на фузариум – добре е да се знае за монокултурни и безоранни технологии.

ИЛЮСТРАДО – ФАО 370 – всяка инвестиция се отплаща, високите технологии го обичат, но и по-бедните не го плашат. Конкурира се само с най-добрите от неговата и дори по-късни групи на зрелост.

АГРОКИНГ – ФАО 490 – безграничен потенциал както за зърно, така и за биомаса. Един от еталоните по добив на биомаса и биогаз, но тъй като в България не се е удала още възможност за такива замервания, добивите му на зърно са тези, които вървят преди името му. За поливни условия, край реки, на дълбоки почви – там ще се разгърне пълноценно за зърно. Като биомаса няма да ви подведе където и да сте.

Това са хитовете на пролет 2019, но нека обърнем внимание и на други два хибрида, които се наложиха още с появата си през 2016 г. като подходящи за Южна България, за сухи райони и за по-високи места – АРДЕНО – ФАО 320 и АРВЕДО – ФАО 350.

А тазгодишната рекламна кампания на Лидер Консултинг премина под знака на емблематичната царевица ДАНУБИО – ФАО 270. Това е царевица със стъкловидно зърно, флинт-тип, със специално предназначение и фирма ИЗИ ТАНК ПЛЕВЕН ЕООД прави от нея най-доброто: висококачествен царевичен грис за износ със запазената марка ГРИСКО. Точно това съдържаха и брандираните пликчета за всички участници в семинарите на Лидер Консултинг тази зима – оригинално, практично, здравословно и вкусно.

Оттук нататък ше чуваме и други нови предложения от SAATBAU LINZ, поднесени в България от Лидер Консултинг и със сигурност всички те ще бъдат на много високо ниво.

Агрономически консултации от Лидер Консултинг ЕООДи богата гамаПродукти от SAATBAU LINZ – комбинация за успешно земеделие!